Maasbandijk 19
5331KB Kerkdriel
T: 0418 635577
E: info@baanwerk.net

Algemene voorwaarden B.a.a.n.werk B.V.

Artikel 1; Definities

Deze algemene voorwaarden verstaan onder:
MEDEWERKER B.A.A.N.WERK: natuurlijke persoon, die door tussenkomst van B.a.a.n.werk B.V. werkzaamheden verricht of gaat verrichten ten behoeve van een opdrachtgever.
OPDRACHTGEVER: iedere natuurlijke- of rechtspersoon die met B.a.a.n.werk B.V. een overeenkomst is aangegaan tot het verrichten van werkzaamheden.
 EEN OPDRACHT: de overeenkomst van opdracht tussen B.a.a.n.werk B.V. en opdrachtgever, krachtens welken werkzaamheden worden verricht.

Artikel 2; Toepasselijkheid.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle, al dan niet schriftelijk vastgelegde offertes, opdrachten en opdrachtbevestigingen van B.a.a.n.werk B.V. voor zover één en ander in omschreven is artikel 7: 690 van het Burgerlijk wetboek. Tenzij tussen B.a.a.n.werk B.V. en opdrachtgever schriftelijk anders is overeengekomen, zijn de bepalingen van deze algemene voorwaarden ook ten volle van toepassing op elke offerte, opdracht of opdrachtbevestiging die voortbouwt op, of voortvloeit uit een eerder gesloten overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard. Eventuele algemene voorwaarden van opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij deze door B.a.a.n.werk B.V. uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 3; Vrijblijvendheid offertes.

Alle offertes van B.a.a.n.werk B.V. zijn vrijblijvend, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk in een individueel gerichte schriftelijke offerte is kenbaar gemaakt.

Artikel 4;  Selectie.

B.a.a.n.werk B.V. selecteert de te werk te stellen medewerker B.a.a.n.werk aan de hand van B.a.a.n.werk B.V. bekende hoedanigheden en kundigheden van de voor tewerk te stellen medewerker B.a.a.n.werk. enerzijds en aan de hand van door opdrachtgevers aan B.a.a.n.werk B.V.verstrekte inlichtingen betreffende de op te dragen werkzaamheden anderzijds. B.a.a.n.werk B.V. is geheel vrij in de keuze van de persoon of de personen, die het op een aanvraag tewerkstelt. Bij de selectie van kandidaten neem B.a.a.n.werk B.V. de uiterste nauwkeurigheid in acht. Opdrachtgever is gehouden zich vóór of onmiddellijk ná de aanvraag van de werkzaamheden te verzekeren of de medewerker B.a.a.n.werk aan de verwachtingen voldoet. B.a.a.n.werk B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien bij of na plaatsing de medewerker B.a.a.n.werk niet aan de verwachtingen voldoet.

Artikel 5; Arbeidstijd; Overwerk.

De arbeidstijd wordt nader overeengekomen tussen opdrachtgever en B.a.a.n.werk B.V.  B.a.a.n.werk B.V. kan wegens het overtreden van de op de arbeidstijd toepasselijk regelgeving nooit door opdrachtgever aansprakelijk worden gesteld. Van overwerk is sprake indien werkzaamheden worden verricht boven de in de desbetreffende sector gebruikelijke arbeidsduur per dag, resp. per week, of boven bij rooster vastgestelde uren. Alle kosten voor B.a.a.n.werk B.V. over de, in afwijking van de bij opdracht bepaalde of later (feitelijk) aangepaste arbeidsduur, door de medewerker B.a.a.n.werk verrichte arbeid, zijn door opdrachtgever verschuldigd.

Artikel 6; Aansprakelijkheid.

Opdrachtgever is tijdens de uitvoering van de opdracht aansprakelijk voor schade en vrijwaart B.a.a.n.werk B.V. volledig van elke schade aan opdrachtgever, derden of medewerker B.a.a.n.werk ontstaan door handelen of nalaten van de medewerker B.a.a.n.werk dat enig verband houdt met de door hem verrichte werkzaamheden. De opdrachtgever is verplicht om zorg te dragen voor een afdoende, totaal dekkende aansprakelijkheidsverzekering voor alle directe en indirecte schade door toedoen of nalaten van de medewerker B.a.a.n.werk, de opdrachtgever zelf of een derde waaronder begrepen het aangaan van verbintenissen door B.a.a.n.werk B.V. Indien B.a.a.n.werk B.V. rechtens aansprakelijk gehouden kan worden opgetreden schade wegens het toerekenbaar tekortschieten in de nakoming van een op haar rustende verbintenis uit opdracht of wegens onrechtmatige daad geldt het volgende:
B.a.a.n.werk B.V. is niet aansprakelijk voor gevolgschade, zoals schade bestaande uit gederfde winst of verminderde opbrengst, geleden door opdrachtgever of een cliënt van opdrachtgever.
Andere schade dan onder 1 bedoeld, wordt vergoed tot maximaal 40% van de factuurwaarde van de door opdrachtgever ingevolge de opdracht over de duur daarvan te bepalen vergoeding. De hiervoor genoemde schadelimiet geldt voor alle schadegevallen tezamen die uit een bepaald handelen of nalaten van B.a.a.n.werk B.V. voortvloeien.

Artikel 7; Garantie veiligheid en vrijwaring.

Opdrachtgever verplicht zich zowel jegens de medewerker B.a.a.n.werk als jegens B.a.a.n.werk B.V. om de werktuigen en gereedschappen waarmee de werkzaamheden door de medewerker B.a.a.n.werk worden verricht, op zodanige wijze in te richten en te onderhouden, alsmede omtrent het verrichten van de werkzaamheden zodanige regelingen te treffen en aanwijzingen te verstrekken, dat de medewerker B.a.a.n.werk tegen gevaar voor lijf, eerbaarheid en goed zover beschermd is als redelijkerwijs in verband met de aard van de werkzaamheden gevorderd kan worden. Opdrachtgever zal aan B.a.a.n.werk B.V. en ook aan de medewerker B.a.a.n.werk vóór de aanvang van de arbeid informatie verstrekken over de van medewerker B.a.a.n.werk verlangde beroepskwalificatie(s) alsmede een document bevattende de specifieke kenmerken van de in te lenen arbeidsplaats. Indien de medewerker B.a.a.n.werk een bedrijfsongeval of een beroepsziekte overkomt, zal opdrachtgever ervoor zorg dragen dat daarvan onverwijld een rapport wordt opgemaakt, waarin de toedracht van het ongeval zodanig wordt vastgelegd, dat daaruit met redelijke mate van zekerheid kan worden opgemaakt of en in hoeverre het ongeval het gevolg is van het feit dat onvoldoende maatregelen waren genomen ter voorkoming van een dergelijk bedrijfsongeval. Zijn de verplichtingen als genoemd in de vorige leden niet nagekomen, dan is opdrachtgever jegens de medewerker B.a.a.n.werk gehouden tot vergoeding van de schade die medewerker B.a.a.n.werk dientengevolge in de uitoefening van zijn werkzaamheden is overkomen. Opdrachtgever zal B.a.a.n.werk B.V. te allen tijde vrijwaren tegen aanspraken en alle daaraan verbonden kosten en schaden wegens niet-nakoming van genoemde verplichtingen, onverminderd eventuele overige (vorderings) rechten van B.a.a.n.werk B.V. jegens opdrachtgever.

Artikel 8; Accodering en Facturen.

Onverminderd het overigens in de algemene voorwaarden bepaalde en/of zover niet anders overeengekomen worden de facturen van B.a.a.n.werk B.V. berekend aan de hand van de door de ingezette medewerker B.a.a.n.werk geretourneerde uren. B.a.a.n.werk B.V. zal per week een kostenopstelling aanleveren bij Opdrachtgever. Opdrachtgever zal binnen 5 werkdagen een accodering geven aan B.a.a.n.werk B.V. ten behoeve van de facturatie. Indien Opdrachtgever niet binnen 5 werkdagen enige vorm van reactie geeft op de door B.a.a.n.werk B.V. aangeleverde kostenopstelling is B.a.a.n.werk B.V. gerechtigd om direct te factureren waarbij eventuele reclamaties van Opdrachtgever komen te vervallen. Opdrachtgever is daarom gehouden tijdig erop toe te (doen) zien dat op de kostenopstelling van B.a.a.n.werk de juiste gegevens staan, duidelijk en volledig zijn.

Artikel 9; Korte oproep

Indien de medewerker B.a.a.n.werk zich meldt op de afgesproken tijd en plaats voor het verrichten van de arbeid, maar door opdrachtgever niet in staat wordt gesteld de arbeid aan te vangen, is opdrachtgever tenminste gehouden aan de B.a.a.n.werk B.V. te betalen het opdrachtgevertarief berekend over acht gewerkte uren, onverminderd de overige verplichtingen van opdrachtgever jegens B.a.a.n.werk B.V. Indien ingevolge de opdracht de omvang van de arbeid minder dan 15 uren per week beloopt en de tijdstippen waarop de arbeid moet worden verricht niet zijn vastgelegd, dan wel indien de omvang van de arbeid niet of niet eenduidig is vastgelegd, is de opdrachtgever gehouden aan B.a.a.n.werk B.V. per oproep te betalen het opdrachtgevertarief berekend over acht gewerkte uren.

Artikel 10; Betaling.

Opdrachtgever is te allen tijde gehouden elke door B.a.a.n.werk B.V. ingediende factuur te voldoen binnen 14 dagen na dagtekening van de factuur, tenzij tussen opdrachtgever en B.a.a.n.werk B.V. schriftelijk anders is overeengekomen. Uitsluitend betalingen aan B.a.a.n.werk B.V. zelf dan wel aan een rechtspersoon die door tot incassering van de in lid van dit artikel bedoelde bedragen ten behoeve van haar gemachtigd is, werken bevrijdend. Betalingen aan medewerker B.a.a.n.werk en of het verstrekken van voorschotten aan medewerker B.a.a.n.werk zijn verboden en onverbindend en kunnen grond opleveren voor schulddelging op schuldvergelijking. Indien een factuur van B.a.a.n.werk B.V. niet binnen de in lid 1 van dit artikel bedoelde termijn is voldaan, is opdrachtgever na ommekomst van die termijn, zonder dat ingebrekestelling of aanmaning ter zake nodig is, over het openstaande bedrag een rente verschuldigd van 5% per kalendermaand of, indien hoger, de wettelijke rente. Een gedeelte van een kalendermaand geldt in dit geval als een hele kalendermaand. De in het bezit van B.a.a.n.werk B.V. zijnde doordruk van kopie van de door B.a.a.n.werk B.V. aan opdrachtgever verzonden factuur geldt als volledig bewijs van de verschuldigdheid van de rente en de dag, waarop de renteberekening aanvangt. Opdrachtgever dient de factuur meteen nauwgezet te controleren. Reclamaties inzake (de hoogte van) de factuur dienen binnen 8 dagen na dagtekening van de factuur schriftelijk aan B.a.a.n.werk B.V. worden kenbaar gemaakt. Na het verstrijken van deze termijn heeft opdrachtgever zijn (eventuele) rechten ter zake verwerkt. Een reclamatie doet niet af aan de betalingsverplichting. Alle kosten van inning, waaronder begrepen de volledige kosten van rechtsbijstand, zowel in als buiten rechte- door wie dan ook verleend- komen geheel voor rekening van opdrachtgever. De vergoeding ter zake van buitengerechtelijke kosten worden gefixeerd op 20% van de verschuldigde hoofdsom, Indien deze minder dan EUR 1381,41 bedraagt, op 15% indien de verschuldigde hoofdsom bedraagt minstens EURO € 1361,34 en minder dan EURO € 3403,35 en op 10% indien de verschuldigde hoofdsom EURO € 3403,35 of meer bedraagt. Deze kosten zullen, zodra rechtsbijstand door B.a.a.n.werk B.V. is ingeroepen respectievelijk de vordering door B.a.a.n.werk B.V. ter incasso uit handen is gegeven zonder enig nader bewijs in rekening worden gebracht en door opdrachtgever verschuldigd zijn. Het voorgaande laat onverlet het recht van B.a.a.n.werk B.V. om hogere kosten in rekening te brengen indien hetgeen op basis van genoemde percentages is berekend, niet kostendekkend is.

Artikel 11; Het aangaan van een rechtstreekse arbeidsverhouding met de medewerker B.a.a.n.werk. 

Het is opdrachtgever niet toegestaan om met een bij hem tewerkgestelde medewerker B.a.a.n.werk rechtstreeks een arbeidsverhoudingen te gaan. Indien opdrachtgever na de aanvang van de opdracht tot een arbeidsverhouding rechtstreeks voor zich, middels en/of voor derden met de betrokken medewerker B.a.a.n.werk aangaat, zal hij aan B.a.a.n.werk B.V. uit hoofde van schadevergoeding, ter dekking van diens overheadkosten en andere kosten betalen EURO € 22.689,01 voor betrokken medewerker B.a.a.n.werk. Voornoemde som is ineens en onmiddellijk opeisbaar. Het in dit artikel bepaalde laat onverkort in stand het bepaalde in deze algemenen voorwaarden, dat een opdracht voortduurt, zolang zij deze niet jegens B.a.a.n.werk B.V. schriftelijk is beëindigd, met inachtneming van het in deze algemene voorwaarden bepaalde.

Artikel 12;  Verbod tot tewerkstelling in het buitenland en wederuitzending.

Het is opdrachtgever verboden een aan hem tewerkgestelde medewerker B.a.a.n.werk buiten Nederland te werk te stellen zonder daarin uitdrukkelijk B.a.a.n.werk B.V. te kennen en zonder haar toestemming. Het is opdrachtgever niet toegestaan een naar hem uitgeleende medewerker B.a.a.n.werk zelf ter beschikking te stellen aan derden. In dit verband wordt onder derde mede verstaan doorlening aan een (rechts) persoon waarmee de opdrachtgever in een groep (concern) is verbonden, zoals bedoeld in artikel 7:691 lid 6 BW.

Artikel 13;  Invloed op tarief (door wijziging) van functie.

Bij vaststelling van de beloning van de medewerker B.a.a.n.werk wordt uitgegaan van een uurbeloning, zoals deze door B.a.a.n.werk B.V. bij aanvang van de arbeidsverhouding is vastgesteld, geschiedt mede aan de hand van de functieomschrijving, welke van de opdrachtgever wordt verkregen. Indien op enig moment wordt vastgesteld, dat deze functieomschrijving niet overeenkomstig de juiste functieomschrijving en zal het aan opdrachtgever in rekening gebrachte tarief worden aangepast. Wanneer gedurende een opdracht een functie wijzigt in die zin, dat deze functie overkomt met werkzaamheden, welke lager geclassificeerd zijn, dan zal het aanvankelijk geldende tarief ongewijzigd blijven. Het in de vorige leden van dit artikel bepaalde laat onverlet dat B.a.a.n.werk B.V. met de wijziging van functie moet hebben ingestemd. Opdrachtgever zal daartoe tijdig een voorstel tot wijziging van de functie aan B.a.a.n.werk B.V. voorleggen alvorens daaraan uitvoering te geven.

Artikel 14; Verhoging van het tarief als gevolg van wettelijk loon en/of lastenverhoging en/of algemene kostenverhogingen.

Indien tijdens de duur van een opdracht de beloning van een medewerker B.a.a.n.werk hoger mocht worden als gevolg van een wijziging in de bepalingen in een overheidsmaatregel of verbindend voorschrift of voor zover anderszins overeengekomen en/of indien ten gevolgde van een wijziging in de arbeidsvoorwaarden van de medewerker B.a.a.n.werk anderszins tot hogere kosten voor B.a.a.n.werk B.V. leiden en/of het werkgeversaandeel in premies ingevolge sociale verzekeringswetten of andere door B.a.a.n.werk B.V. te betalen premies ingevolge op grond van indien van toepassing zijnde  Cao of ter dekking van voorheen onder sociale verzekeringswetten gedekte risico’s gesloten verzekeringen, worden verhoogd, en/of verhoging van de kosten voor B.a.a.n.werk B.V. plaatsvindt indien andere sociale lasten en/of fiscale wetgeving mocht worden gewijzigd, staat het B.a.a.n.werk B.V. vrij het opdrachtgevertarief met genoemde verhogingen te vermeerderen en zal in dat geval die vermeerdering dien overeenkomstig door opdrachtgever verschuldigd zijn.

Artikel 15; Vervanging en beëindiging opdracht.

Ziekte, ongeval, beëindiging van de arbeidsovereenkomst welke tussen B.a.a.n.werk B.V.en de medewerker B.a.a.n.werk is aangegaan of overlijden van de medewerker B.a.a.n.werk geldt als overmacht voor B.a.a.n.werk B.V. en dientengevolge is B.a.a.n.werk B.V. nimmer gehouden tot vergoeding van enige schade, met dien verstande dat B.a.a.n.werk B.V., voor zover de aard van de te verrichten werkzaamheden dit toelaat, binnen redelijke termijn voor vervanging van de medewerker B.a.a.n.werk zal trachten zorg te dragen. Elke opdracht eindigt van rechtswege op het tijdstip dat B.a.a.n.werk B.V. de medewerker B.a.a.n.werk niet meer tewerk kan stellen aan opdrachtgever doordat de overeenkomst tussen B.a.a.n.werk B.V.en medewerker B.a.a.n.werk is geëindigd en niet direct aansluitend wordt voortgezet. Mocht een medewerker B.a.a.n.werk, voor zover mogelijk worden vervangen door een andere medewerker B.a.a.n.werk dan blijven onverkort de verplichtingen van opdrachtgever uit de opdracht betreffende de eerstgenoemde medewerker B.a.a.n.werk bestaan, voor zover deze opdracht niet is beëindigd.

Artikel 16; Voorkoming van ontoelaatbare discriminatie.

Bij de werving, selectie en het tewerkstellen van medewerker B.a.a.n.werk aan opdrachtgever neemt B.a.a.n.werk B.V. in acht de wettelijke bepalingen, de opdracht en de toepasselijke (algemene) voorwaarden en laat zich bij het maken van onderscheid uitsluitend leiden door redelijke functionele eisen. Ter voorkoming van het maken van ongeoorloofd onderscheid, in het bijzonder naar godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, geslacht, ras of welke grond dan ook, zullen niet-relevante eisen bij het verstrekken van de inlichtingen betreffende de op te dragen arbeid niet door de opdrachtgever kunnen worden gesteld en evenmin door B.a.a.n.werk B.V. worden meegewogen.

Artikel 17; Algemene bepalingen.

B.a.a.n.werk B.V. is jegens opdrachtgever gerechtigd al datgene te doen of na te laten waartoe B.a.a.n.werk B.V. door of in verband met enig voorschrift van de overheid daarmee gelijk te stellen organisatie verplicht is, ook indien dit alleen voor B.a.a.n.werk B.V. verplicht is, en zal ter zake niet jegens opdrachtgever aansprakelijk zijn. Mocht in de toekomst tussen opdrachtgever en B.a.a.n.werk B.V. verschil van inzicht rijzen over (de uitleg van) het bepaalde in de opdrachten en/of mochten zich situaties voordoen die in de opdracht niet (uitputtend)zijn geregeld, dan zullen opdrachtgever en B.a.a.n.werk B.V. de alsdan ontstane situatie in goed overleg tot een oplossing trachten te brengen. Het nalaten door een der partijen om te eniger tijd enige bepalingen van de opdracht of van deze algemene voorwaarden af te dwingen, tast in generlei opzicht de rechten van de betrokken partij aan om alsnog volledige nakoming door de andere partij te eisen. Het zich neerleggen door een der partijen bij een schending door de andere partij van één van diens verplichtingen impliceert niet het doen van afstand door eerst doende partij van haar uit de verplichting voortvloeiende rechten. Opdrachtgever verplicht zich ter zake van de in deze algemene voorwaarden genoemde aansprakelijkheden een adequate verzekering af te sluiten. Opdrachtgever dient op verzoek van B.a.a.n.werk B.V. de risicodekking op overtuigende wijze aan te tonen. Wijzigingen in of aanvullingen op de inhoud van een opdracht, opdrachtbevestiging en algemene voorwaarden zijn slechts dan van kracht, indien zij schriftelijk tussen en opdrachtgever zijn overeengekomen. B.a.a.n.werk B.V. zal zich, uiteraard met inachtneming van al hetgeen vermeld in deze Algemene Voorwaarden, inspannen om opdrachtgever naar haar beste vermogen van dienst te zijn.

Artikel 18; Duur van de opdracht; wijze en termijnen van beëindiging.

Ten aanzien van de duur (en de eventuele beëindiging) van een opdracht, gedurende welke B.a.a.n.werk B.V. aan opdrachtgever een medewerker B.a.a.n.werk levert en deze medewerker B.a.a.n.werk voor opdrachtgever werkzaam zal zijn, gelden de volgende regels: Is voor de duur van een opdracht niet vooraf een bepaalde tijd vastgesteld, dan kan opdrachtgever de opdracht indien de opdracht twee maanden of langer heeft geduurd beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van veertien kalenderdagen. Het niet in acht nemen van de overeengekomen duur of van de termijn van beëindiging, als geregeld in het vorig lid van dit artikel, verplicht opdrachtgever tot het verlengen van de opdracht met zoveel dagen als nodig zijn om de voorgeschreven termijn van beëindiging alsnog na te komen en mitsdien de medewerker B.a.a.n.werk gedurende die termijn te laten doorwerken, of tot het betalen aan B.a.a.n.werk B.V.van een vergoeding, gelijk aan het tarief, dat B.a.a.n.werk B.V., indien de medewerker B.a.a.n.werk gedurende die termijn normaal bij opdrachtgever zou hebben doorgewerkt, aan opdrachtgever in rekening zou hebben gebracht. Voor het bepalen van de termijn, genoemd in het tweede lid van dit artikel, geldt als dag van de kennisgeving der beëindiging van de opdracht de opdrachtgever de datum van het poststempel der zending van de schriftelijke kennisgeving door opdrachtgever van de beëindiging. In alle gevallen van aankondiging van de opdracht aan B.a.a.n.werk B.V. moet opdrachtgever tevens gelijktijdige aankondiging doen van het einde van de opdracht aan de medewerker B.a.a.n.werk. Elke opdracht eindigt van rechtswege onverwijld na de melding van de medewerker B.a.a.n.werk aan B.a.a.n.werk B.V. of opdrachtgever dat hij of zij niet in staat is de arbeid te verrichten wegens ziekte of ongeval. De opdrachtgever verzoekt, onverwijld na de melding dat medewerker B.a.a.n.werk arbeidsongeschikt is wegens ziekte of ongeval, de terbeschikkingstelling van die medewerker B.a.a.n.werk onmiddellijk te beëindigen. Voor zover nodig, wordt de opdrachtgever geacht de beëindiging van de terbeschikkingstelling te hebben verzocht, onder de gehoudenheid op eerste verzoek van B.a.a.n.werk B.V. schriftelijk aan B.a.a.n.werk B.V. te bevestigen dat opdrachtgever verzocht heeft de terbeschikkingstelling van de medewerker B.a.a.n.werk te beëindigen onmiddellijk na diens melding van arbeidsongeschiktheid wegens ziekte of ongeval, zoals hiervoor bedoeld.
De opdracht eindigt wegens ontbinding vanaf het tijdstip dat:
de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard of aan opdrachtgever surseance van betaling wordt verleend; hetzij B.a.a.n.werk B.V. de ontbinding van de opdracht inroept, omdat de opdrachtgever in verzuim is met betrekking tot de nakoming van enige verplichting voortvloeiende uit de opdracht en de daaraan verbonden voorwaarden. Een dergelijke beëindiging laat onverlet het recht van B.a.a.n.werk B.V. volledige schadevergoeding van opdrachtgever te vorderen. De beëindiging van de opdracht als bedoeld in lid 6 van dit artikel is een gevolg van een ontbinding, die toerekenbaar is aan opdrachtgever. Die ontbinding vindt immers zijn oorzaak in een gedraging/misdraging van opdrachtgever, die tussen partijen geldt als wilsverklaring bedoeld in artikel 7:691 lid 2 BW; dat wil zeggen als een verzoek van opdrachtgever tot beëindiging van de terbeschikkingstelling van de medewerker B.a.a.n.werk. Op eerste verzoek van B.a.a.n.werk B.V. bevestigt opdrachtgever schriftelijk per datum van de ontbinding beëindiging van de terbeschikkingstelling van de medewerker B.a.a.n.werk te hebben verzocht, zoals hiervoor bedoelt. Opdrachtgever zal na beëindiging van de opdracht de betrokken medewerker B.a.a.n.werk niet meer toelaten tot zijn onderneming, tenzij dit geschiedt na overleg ter zake en met verkregen toestemming van B.a.a.n.werk B.V.of op basis van een arbeidsovereenkomst tussen opdrachtgever en de gewezen medewerker B.a.a.n.werk.

Artikel 19; Totstandkoming, duur en beëindiging van de opdracht.

Ten aanzien van de duur (en de eventuele beëindiging) van een opdracht, gedurende welke B.a.a.n.werk B.V. aan opdrachtgever een medewerker B.a.a.n.werk levert en deze medewerker B.a.a.n.werk voor opdrachtgever werkzaam zal zijn, gelden de volgende regels: Ter bevestiging wordt er door B.a.a.n.werk B.V. een opdrachtbevestiging opgemaakt en ondertekend en aan opdrachtgever toegezonden. B.a.a.n.werk B.V. en opdrachtgever zijn aan de inhoud van een opdracht eerst gebonden nadat deze door opdrachtgever voor akkoord is bijgetekend en door B.a.a.n.werk B.V. is terug ontvangen. De opdracht wordt verstrekt voor de overeengekomen duur of zoveel eerder als gevolg van tussentijds beëindiging, zoals omschreven in lid 5 van dit artikel. Opdrachtgever zal na beëindiging van de opdracht de betrokken medewerker B.a.a.n.werk niet meer toelaten tot zijn onderneming, tenzij dit geschiedt na overleg ter zake en met verkregen toestemming van B.a.a.n.werk B.V. of op basis van een arbeidsovereenkomst tussen opdrachtgever en gewezen medewerker B.a.a.n.werk. Indien opdrachtgever de opdracht tussentijds wenst te beëindigen, zal deze beëindiging pas kunnen ingaan nadat B.a.a.n.werk B.V. een andere werkkring voor de betrokken medewerker B.a.a.n.werk heeft gevonden, dan wel nadat de arbeidsovereenkomst op rechtmatig wijze is beëindigd. Indien een medewerker B.a.a.n.werk als gevolg van arbeidsongeschiktheid geen werkzaamheden verricht, zal, voor zover niet anders is overeengekomen, voor de duur van de arbeidsongeschiktheid geen facturering plaatsvinden. In aanvulling op het bepaalde in artikel 8 van deze Algemene Voorwaarden wordt het vastgestelde tarief, indien door buiten B.a.a.n.werk B.V.gelegen oorzaken (onwerkbaar weer, staking en/of uitsluiting) bij opdrachtgever geen werk beschikbaar is, of minder dan overeengekomen, onverkort door gefactureerd.

Artikel 20; Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG).
 
Per opdracht verstrekt B.a.a.n.werk. B.V. de volgende persoonsgegevens van haar ingezette medewerkers aan opdrachtgever:
-Voorletter(s) en achternaam medewerker;  
-Persoonsnummer (BSN);
-Nationaliteit;
-Een kopie van geldend Landelijke aanstellingspas beroepsverkeersregelaars en VCA-pas (bij infraprojecten). Indien van toepassing aangevuld met BRL-pas en/of BHV-pas en telefoonnummer.
In het kader van de AVG verklaren zowel B.a.a.n.werk. B.V.  als Opdrachtgever zich bewust te zijn van de daarin genoemde risico’s en dat zij passende maatregelen getroffen hebben, zodat persoonsgegevens beschermd blijven.
 
Voorts komen B.a.a.n.werk. B.V.  en Opdrachtgever bij opdracht overeen dat:
-Gegevensverstrekking door B.a.a.n.werk. B.V.  aan opdrachtgever uitsluitend plaatsvindt om aan te geven welke medewerkers ter beschikking worden of zijn gesteld aan opdrachtgever;
-Uitsluitend de afdeling planning en administratie toegang hebben tot de persoonsgegevens van de medewerkers;
-Opdrachtgever de door B.a.a.n.werk. B.V. verstrekte persoonsgegevens van de medewerker passend beschermt, onder meer om datalekken te voorkomen;
-Opdrachtgever direct gehoor geeft aan het verzoek van medewerkers en B.a.a.n.werk. B.V. aanwezige personeelsgegevens te verwijderen en de betreffende medewerker en B.a.a.n.werk. B.V. hiervan op de hoogte te stellen.
 
Op zoek naar de juiste partner?
Verkeer in goede banen. Kies voor Baanwerk!
© BAANWERK - ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN - Sitemap